اخبار پلاس

آرشیو خبرها
 • اقتصادی

  آگهی مزایده(نوبت دوم)

  شهرداری گرمسار در نظر دارد امتیاز بهره برداری از ساختمان و تاسیسات کشتارگاه صنعتی را از طریق مزایده ی عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww.setadiran.ir و با شماره مزایده الکترونیکی ۵۰۰۱۰۵۰۳۶۰۰۰۰۰۰۴ واگذار نماید. زمان انتشار در سایت ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ساعت ۸:۰۰صبح، مهلت دریلفت اسناد مزایده ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت۱۲:۰۰،تاریخ بازدید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تا۱۴۰۱/۰۲/۲۹ و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت۱۴۰۱/۰۳/۰۴ساعت ۱۴:۰۰،زمان بازگشایی ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ساعت ۹:۰۰ و زمان اعلام به برنده ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ساعت ۱۱:۰۰می باشد. ضمنا شرکت کنندگان در مزایده باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداری ها نباشند. یاسرعربی_شهرداری گرمسار
 • اقتصادی

  آگهی مزایده(نوبت اول)

  شهرداری گرمسار در نظر دارد امتیاز بهره برداری از ساختمان و تاسیسات کشتارگاه صنعتی را از طریق مزایده عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.ir و با شماره مزایده الکترونیکی ۵۰۰۱۰۵۰۳۶۰۰۰۰۰۰۴ واگذار نماید. زمان انتشار در سایت ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۸صبح،مهلت دریافت اسناد مزایده۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰  تاریخ بازدید؛ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت؛۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰،زمان بازگشایی ۱۴۰۱/۰۳/۰۵،ساعت ۹:۰۰و زمان اعلام به برنده ۱۴۰۱/۰۳/۰۷،ساعت ۱۱:۰۰ می باشد،ضمنا شرکت کنندگان در مزایده باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداری ها نباشند.   یاسر عربی_شهردار...

     

ارتباط مستقیم با سامانه گزارش مردمی

023-31932137

اخبارتصویری

آرشیو تصاویر

گالری فیلم

آرشیو فیلم ها

  گزارش ها

  اقتصادی

  آگهی مزایده(نوبت دوم)

  شهرداری گرمسار در نظر دارد امتیاز بهره برداری از ساختمان و تاسیسات کشتارگاه صنعتی را از طریق مزایده ی عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww.setadiran.ir و با شماره مزایده الکترونیکی ۵۰۰۱۰۵۰۳۶۰۰۰۰۰۰۴ واگذار نماید. زمان انتشار در سایت ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ساعت ۸:۰۰صبح، مهلت دریلفت اسناد مزایده ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت۱۲:۰۰،تاریخ بازدید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تا۱۴۰۱/۰۲/۲۹ و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت۱۴۰۱/۰۳/۰۴ساعت ۱۴:۰۰،زمان بازگشایی ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ساعت ۹:۰۰ و زمان اعلام به برنده ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ساعت ۱۱:۰۰می باشد. ضمنا شرکت کنندگان در مزایده باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداری ها نباشند. یاسرعربی_شهرداری گرمسار
  شهرداری گرمسار