جابجایی تلویزیون شهری

عملیات عمرانی،جابجایی و نصب تلویزیون شهری از میدان امام به بوستان بزرگ غدیر جابجایی تلویزیون شهری