عملیات عمرانی، بازدید مهندس عربی شهردار گرمسار از بوستان (جاده) سلامت

عملیات عمرانی، بازدید مهندس عربی شهردار گرمسار از بوستان (جاده) سلامت عملیات عمرانی، بازدید مهندس عربی شهردار گرمسار از بوستان (جاده) سلامت