دیدار خدام‌ حرم حضرت امام رضا “ع” با پاکبانهای شهر گرمسار پرسنل پیمانکار خدمات شهری

دیدار خدام‌ حرم حضرت امام رضا “ع” با پاکبانهای شهر گرمسار پرسنل پیمانکار خدمات شهری دیدار خدام‌ حرم حضرت امام رضا “ع” با پاکبانهای شهر گرمسار پرسنل پیمانکار خدمات شهری