اخبار پلاس

آرشیو خبرها
  • مزایدات

    مزایده اجاره ماهیانه غرفه شماره 1 و 2 بازار میوه و تره بار بیسکوران

    آگهی تجدید مزایده)نوبت اول) شهرداری گرمسار در نظر دارد نسبت به اجاره ماهیانه غرفه شماره 1 و 2 بازار میوه و تره بار بیسکوران را از طریق تجدید مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد تجدید مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir ) و با شماره مزایده الکترونیکی 5001050360000020 واگذار  نماید  . زمان انتشار در سایت 27/10/1401 ساعت 8:00 صبح ، مهلت دریافت اسناد مزایده 2/11/1401 ساعت 13:30 ، تاریخ بازدید 27/10/1401 تا 4/11/1401 و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 12/11/1401 ، زمان بازگشایی 13/11/1401 ساعت 9:00 صبح و زمان اعلام به برنده 13/11/1401 ساعت...

     

ارتباط مستقیم با سامانه گزارش مردمی

023-31932137

اخبارتصویری

آرشیو تصاویر

گالری فیلم

آرشیو فیلم ها

    آخرین نظرات

    شهرداری گرمسار