اخبار پلاس

آرشیو خبرها
 • اخبار

  بازسازی و بهسازی پیاده رو های قدیمی بلوار آیت الله صدوقی

  آگهی مناقصه نوبت اول شهرداری گرمسار در نظر دارد نسبت به بازسازی و بهسازی پیاده رو های قدیمی بلوار آیت الله صدوقی را از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارک الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir)و با شماره مناقصه الکترونیکی۲۰۰۱۰۵۰۳۶۰۰۰۰۰۰۹ واگذار نماید.زمان انتشار در سایت۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت۸:۰۰ صبح،مهلت دریافت اسنادمناقصه۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت۱۴:۰۰ وآخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ۰۶/ ۰۹/ ۱۴۰۱ساعت ۱۴، زمان بازگشایی۰۷/ ۰۹/ ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح می باشد، ضمنا شرکت کنندگان در مناقصه باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداری ها نباشند. یاسر عربی شهردار گرمسار

     

ارتباط مستقیم با سامانه گزارش مردمی

023-31932137

اخبارتصویری

آرشیو تصاویر

گالری فیلم

آرشیو فیلم ها

  گزارش ها

  اخبار

  بازسازی و بهسازی پیاده رو های قدیمی بلوار آیت الله صدوقی

  آگهی مناقصه نوبت اول شهرداری گرمسار در نظر دارد نسبت به بازسازی و بهسازی پیاده رو های قدیمی بلوار آیت الله صدوقی را از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارک الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir)و با شماره مناقصه الکترونیکی۲۰۰۱۰۵۰۳۶۰۰۰۰۰۰۹ واگذار نماید.زمان انتشار در سایت۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت۸:۰۰ صبح،مهلت دریافت اسنادمناقصه۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت۱۴:۰۰ وآخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ۰۶/ ۰۹/ ۱۴۰۱ساعت ۱۴، زمان بازگشایی۰۷/ ۰۹/ ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح می باشد، ضمنا شرکت کنندگان در مناقصه باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداری ها نباشند. یاسر عربی شهردار گرمسار
  شهرداری گرمسار